THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

Thứ hai

 

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

 

Tuần 1, 3

 

 

VĂN HỌC

 

 

 

 

 

KHÁM PHÁ

 

 

 

 

LQV TOÁN

 

 

 

 

LQ CHŨ VIẾT

 

 

TẠO HÌNH

 

Tuần 2, 4

 

ÂM NHẠC

 

 

KHÁM PHÁ

 

 

 

LQV TOÁN

 

LQ CHŨ VIẾT

 

 

 

 

THỂ DỤC

Hoạt động chiều

Hướng dẫn trò chơi mới

( Hoặc rèn kĩ năng tạo hình)

Tập các bài dâ vũ

( Hoặc tổ chức các trò chơi tập thể)

Làm quen bài thơ, bài hát mới

Làm vở bé làm quen với toán

Nêu gương bé ngoan

Vệ sinh lớp học

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Năm học : 2018-2019

 

 

THỜI GIAN

TUẦN

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

 

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

SÁNG

 

 

 

 

 

1,3

 

Tạo hình

 

 

 

Làm quen với toán

 

Khám phá

 

 

Thể dục

 

Văn học

2,4

Âm nhạc

 

Làm quen với toán

 

 

Khám phá

 

Thể dục

Văn học

 

CHIỀU

 

 

 

Rèn kỹ năng hoặc Hướng dẫn trò chơi mới

 

Tập bài dân vũ hoặc Tổ chức trò chơi tập thể

 

 

 

Trò chơi học tập

 

Làm quen bài mới hoặc ôn lại bài cũ

 

- Lao động tập thể

-Hoạt đông nêu gương

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Hoạt động sáng

 

1, 3

 

 

Âm nhạc

 

LQ với Toán

 

Khám phá

 

Văn học

 

Giáo dục

thể chất

 

2, 4

 

Tạo hình

 

LQ với Toán

 

Khám phá

 

Văn học

 

Giáo dục

thể chất

 

Hoạt động chiều

 

Rèn kỹ năng

(Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mới)

Làm quen

bài thơ(bài hát) mới

 

Làm vở trò chơi học tập

 

Dạy trẻ tập bài dân vũ (Tổ chức trò chơi tập thể)

Nêu gương bé ngoan

THỜI KHÓA BIỂU

Lớp D1

Năm học 2018 - 2019

 

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Sáng

 

Thể dục

 

 

Nhận biết

 

 

 

Tạo hình

 

 

Làm quen văn học

 

Âm nhạc

 

 

Chiều

 

Hướng dẫn trò chơi

 

Rèn kỹ năng vệ sinh

 

 

 

Ôn luyện

 

Ôn luyện

 

Nêu gương bé ngoan