• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
  • Nguyễn Thị Bích Ngân
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ trưởng chuyên môn NT
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân sư phạm
  • Hoàng Lệ Thu
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ trưởng chuyên môn MGB
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân sư phạm
  • Giang Thị Thu Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ trưởng chuyên môn MGN
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân sư phạm
  • Nguyễn Thị Tuyên
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổ trưởng chuyên môn MGL
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân sư phạm
  Tin nổi bật